Integritetspolicy

Senast uppdaterad 221123

Vi på Frendberg AGENCY AB (559165-8819) tycker att personlig integritet är viktigt och vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss. Vår hantering av dina personuppgifter är i enlighet med Dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en europeisk förordning med syfte att stärka och harmonisera skyddet av personuppgifter för personer inom Europeiska unionen. 

I vår Integritetspolicy beskriver vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte, vi redogör också för vilka val du har i relation till den. Policyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med oss. 

I denna integritetspolicy avser ”personuppgifter” varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett fotografi, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

I de fall Ni inte väljer att dela personuppgifter med Bolaget kan vissa tjänster bli begränsade eller ej kunna erhållas alls.

Ändringar

Bolaget kan från tid till annan ändra denna integritetspolicy som svar på Bolagets på ändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga skäl och utveckling. Om så sker, kommer Bolaget att publicera den justerade integritetspolicyn på Hemsidan med information om när ändringarna träder i kraft. Om Bolaget ​​gör väsentliga ändringar kommer Bolaget att meddela Er genom att ändra datumet högst upp i denna integritetspolicy och, beroende på de specifika ändringarna, kan Bolaget ge Er ytterligare meddelandet om detta.

Bolaget uppmanar Er att Ni håller Er uppdaterad om ändringar.

Hantering av personuppgifter

När du är kund hos oss eller kontaktar oss

Frendberg AGENCY ansvarar för och administrerar de personuppgifter som vi samlar in i samband med korrespondens och uppdrag men också då du som kund kontaktar oss via sociala kanaler, mail eller telefon. Syftet med administreringen är att kunna kontakta dig som kund likväl som att utveckla och analysera verksamheten. 

När du kontaktar oss är den rättsliga grunden intresseavvägning där Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna administrera sina relationer och uppdragsförfrågningar, svara på frågor och upprätthålla affärs- och kundkontakter. 

När du är kund hos oss är den rättsliga grunden avtalet, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser.

När du använder vår hemsida

För att möjliggöra förbättringar av vår verksamhet och våra tjänster samlar programvaror och webbplattformar automatiskt in information från din dator eller mobila enhet, din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök, demografi, intressen och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster, trender inom våra tjänster och produkter. 

Detta görs med den rättsliga grunden berättigat intresse där Bolaget har ett tungt vägande intresse av syftet att kunna ha möjlighet att felsöka och vidta tekniska åtgärder och utveckla om så skulle behövas eller önskas, vilket väger tyngre än användarens intresse av att skydda dessa uppgifter. 

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in, av dig, din e-mailadress. Detta görs med den lagliga grunden samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, det gör du genom att kontakta oss på frendberg AGENCY via mail info@frendbergagency.com.

När du fotograferas av oss

När du fotograferas av oss är den lagliga grunden samtycke. Personuppgifterna (bild samt samtyckesblanketten) hanteras i enlighet med vad som framgår av samtyckesblanketten och delas normalt med vår uppdragsgivare samt används i vår externa marknadsföring. Bilderna lagras normalt i tre (3) år eller kortare om samtycket återkallas.

Delning och skyddet

För att ni ska känna er trygga när ni lämnar era personuppgifter till Bolaget har Bolaget vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Era personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering, detta genom att exempelvis, men inte uteslutande, inneha säkerhetslösningar såsom tvåvägsautorisering, starka lösenord och brandvägg.

Bolaget kan dela personlig information med tredje part i de fall Ni har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering, eller att tredje part utför tjänst å Bolagets räkning såsom exempelvis revisorer och IT-tjänster. Bolaget medger dock att detta bör göras restriktivt. Bolaget vidtar i sådana fall alltid nödvändiga åtgärder för att Era uppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. 

Vid de fall Era personuppgifter skulle behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Bolaget dessa leverantörer med största omsorg och med avseende på Er integritet. Likväl ser Bolaget till att personuppgifterna behandlas på säkrast möjliga sätt. Bolaget överför idag inga personuppgifter utanför EU / EES.

Bolaget kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att Era personuppgifter behandlas säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Ni kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och erhålla en kopia här.

Gallring

Personuppgifterna hänförliga till när du är kund hos oss lagras per standard under en treårsperiod efter att avtalsförhållandet upphört för att vi ska kunna följa upp ditt ärende vid support och eventuella reklamationer. Personuppgifterna hänförliga till när du kontaktat oss raderas normalt i max ett (1) år efter att ärendet avslutats. 

Foton av privatpersoner lagras som längst i tre (3) år eller kortare om återkallning av samtycke sker, om inte annat framgår av samtyckesblanketten vi tillhandahåller dig.

E-mailadressen som samlats in när du anmält dig till vårt nyhetsbrev raderas så snart kunden återkallat sin samtycke genom att kontakta oss på frendberg AGENCY via mail info@frendbergagency.com, eller som längst efter två (2) år från att du senast öppnade ett nyhetsbrev från oss. 

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, eller i enlighet med gällande lagstiftning såsom bokföringslagen. Personuppgifterna raderas sedan.

Dina rättigheter

Kostnadsfritt registerutdrag

Under förutsättning att Bolaget är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Ni har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Ni har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till Bolaget på den adress som anges nedan under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”. 

Dataportabilitet

Ni har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra Era personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

Bolaget kommer att på Er begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäckts felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Bolaget är i vissa fall skyldig att behandla Era personuppgifter trots att Ni har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Ni har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Återkalla samtycke

I de fall Ni tidigare har lämnat samtycke till behandling av Era personuppgifter, har Ni rätt att återkalla det samtycket såväl muntligt som skriftligt. 

Automatiskt beslutsfattande

Ni har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på Er eller på annat sätt påverkar Er väsentligt.

Bolaget ägnar sig inte åt helt automatiserat beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av kunddata.

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål 

Om Ni vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om Ni har några frågor angående personuppgifter som innehas av Bolaget, om Ni har frågor om denna integritetspolicy eller om Ni är missnöjd med Bolagets behandling av Era personuppgifter, tveka inte att kontakta Bolaget, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Observera att även om Ni invänder mot viss behandling av personuppgifter kan Bolaget fortfarande utföra den relevanta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla juridiska eller avtalsenliga krav.

Ni har alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet där Ni bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Ni hittar relevant myndighet i Er land här!

I Sverige kontaktar Ni Integritetsskyddsmyndigheten exempelvis per mail till imy@imy.se. 

Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överenstämmelse med principerna som lagts fram ovan för att tillförsäkra att sekretessen av dina personuppgifter skyddas och upprätthålls. Mer information om allmänna dataskyddsförordningen.

Kontakta oss på info@frendbergagency.com om du har frågor angående vår hantering av personuppgifter.